Pirkšanas – pārdošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) nosaka personas reģistrācijas numuru e-veikalā www.bernuspilvens.lv (turpmāk – “E-veikals”) kā pircēju (turpmāk tekstā “Pircējs”) un MB HE VECTOR. 305544642, kā pārdevēja (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību.
1.2. Pērkot preces pa e-pastu veikalā Pircējs piekrīt šo noteikumu piemērošanai.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis
2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums (turpmāk tekstā – “Līgums”) starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izveidojot veikalā iepirkumu grozu, norādījis savu vārdu, uzvārdu un piegādes adresi, izvēlējies apmaksas un piegādes veidu un izlasījis šos Noteikumus, noklikšķinājis uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu” un ir derīgs līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar šo līgumu.
2.2. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt vienam, vairākiem vai visiem noteikumiem, kas norādīti šajos noteikumos, viņš apņemas neveikt pasūtījumu.
2.3. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts Pārdevēja datu bāzē.
2.4. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma laikā norādītais e-pasts. informāciju, kas saistīta ar pasūtījuma izpildi un piegādi, var nosūtīt uz e-pasta adresi.

3. Pircēja tiesības un pienākumi
3.1. Pircējam ir jāmaksā preču un to piegādes cena un jāpieņem pasūtītās preces.
3.2. Ja kļūdas vai tehniskas kļūmes dēļ pasūtīšanas vai piegādes laikā maksājums netika veikts, bet preces tiek piegādātas, Pircējs apņemas nekavējoties par to paziņot Pārdevējam un samaksāt par nopirktajām precēm 3 darba dienu laikā.
3.3. Ja pircēja pasūtījuma veidlapā norādītie dati mainās, pircējam par to nekavējoties jāpaziņo pārdevējam.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi
4.1. Pārdevējs apņemas radīt visus nosacījumus, lai Pircējs pareizi izmantotu e-pastu, veikala sniegtos pakalpojumus un Pircēja pasūtīto preču piegādi Pircēja norādītajā veidā.
4.2. Svarīgos apstākļos pārdevējs var uz laiku pārtraukt e-pasta darbību. bez iepriekšēja paziņojuma par veikala darbību.
4.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu, veikala vietnē, kad pircējs pērk izmantojot e-pastu. Uz Veikalu attiecas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.4. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no līguma, ja līgumā norādīto preču krājumi ir beigušies.

5. Preču piegāde
5.1. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (paku piegādes uzņēmums) saskaņā ar Pircēja norādīto piegādes veidu. Piegādes veidu izvēlas Pircējs, pasūtot preces. Piegādi apmaksā Pircējs. Atsevišķos Pārdevēja norādītos gadījumos preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.
5.2. Latvijas teritorijā Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam noliktavā ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā no maksājuma saņemšanas dienas, ja vien ar Pircēju nav panākta cita vienošanās.
5.3. Ārzemēs (ārpus Latvijas teritorijas) Pārdevējs apņemas piegādāt preces noliktavā ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no maksājuma saņemšanas dienas. Ja līguma noslēgšanas laikā Pārdevējam nav Pircēja pasūtīto preču un Pircējs nepiekrīt Pārdevēja noteiktajam ilgākam piegādes termiņam, Pārdevējs apņemas izbeigt Līgumu un 3 darba dienu laikā atgriezt naudu.
5.4. Ja pircējs izvēlas preču piegādi pakomātā (pasta mašīnā), viņš apņemas paku paņemt 7 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma par sūtījuma saņemšanu saņemšanas. Ja Pircējs preces noteiktajā termiņā nepieņem, preces tiek atdotas Pārdevējam, un Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atkāpies no Līguma.
5.5. Ja Pircējs izvēlas piegādāt preces personīgi, Pircējam piegādes laikā kopā ar Pārdevēju vai Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda preču stāvoklis – jānovērtē, vai iepakojumam nav ārēji redzamu bojājumu.
5.6. Kad Pircējs paraksta konosamentu vai pavadzīmi, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas Pircējam.
5.7. Ja pircējs pamana iesaiņojuma bojājumus, viņam tas jāmarķē uz pavadzīmes. Ja Pircējs paraksta pavadzīmi vai pieņemšanas lapu bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka Pircējam nav pretenziju par preču kvalitāti.

6. Preču atgriešana
6.1. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu.
6.2. Pircējam, kurš iegādājās produktu pa e-pastu veikalā, ir tiesības to atgriezt, paziņojot Pārdevējam rakstiski vai pa e-pastu 14 dienu laikā no preču piegādes brīža.
6.3. Atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā iesaiņojumā, pilnībā jāatbilst komplektam pārdošanas laikā.

6.4. Kvalitatīvām precēm jābūt nemainītām, nebojātām, tīrām, bez lietošanas vai tīrīšanas pazīmēm un pienācīgi iesaiņotām. Mēs varam atteikties pieņemt produktu atpakaļ, ja produkta vai iepakojuma izskatā ir veiktas izmaiņas, kas nebija vajadzīgas produkta pārbaudei, ieskaitot bojātas etiķetes, saplēstas aizsargplēves un caurspīdīga iepakojuma pārkāpumus, kas netraucētu tiesībām pārbaudīt preci.
6.5. Ja produkta iesaiņojuma bojājums noved pie tā, ka produktu nevar pārdot vēlāk par tādu pašu cenu, nepārkāpjot otra Pircēja tiesības iegādāties jaunu un neizmantotu preci, šādus produktus var atgriezt tikai pēc savstarpējas vienošanās (piemēram, ja jūs piekrītat kompensēt nolietojumu). .
6.6. Pie iegādātās preces atrgriešanas veikalā, mēs lūgsim iesniegt brīvas formas rakstisku pieprasījumu, norādot detalizētu informāciju par pasūtījumu: pasūtījuma numuru, datumu, preci, cenu, piegādes datumu. Pieteikumā jāiekļauj atmaksas konts.
6.7. Ja pirkuma brīdī jums ir piešķirta papildu atlaide pasūtījumam, un jūs vienā pasūtījumā atdodat tikai daļu no iegādātajām precēm, atlaides summu mēs varam atskaitīt no kompensācijas summas.
6.8. Izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu Pārdevējam, sedz Pircējs, izņemot gadījumus, kad preces tiek atdotas Pārdevēja kļūdas vai nepareizas preču kvalitātes dēļ.
6.9. Visoms el. veikalā pārdotajām precēm ir 14 dienu garantijas laiks.
6.10. Ja garantijas laikā kļūst skaidrs, ka precei ir trūkumi vai bojājumi, Pircējam ir tiesības produktu atgriezt Pārdevējam. Pārdevējs apņemas paņemt preces ar trūkumiem un novērst preces trūkumus vai aizstāt to ar analogu preci vai attiecīgi samazināt preces cenu vai atgriezt samaksāto naudu.
6.11. Pircējs apņemas lietot preci saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

7. Atbildība
7.1. Pārdevējs ir atbildīgs par pārdoto preču kvalitāti, precīzu pasūtījuma izpildi un pasūtījuma piegādi Pircējam noteiktajā termiņā.
7.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību.
7.3. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, tai skaitā par preču piegādes kavējumiem.
7.4. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas pa e-pastu veikalu sistēmā.
7.5. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs ar tām ir vērsies pa e-pastu saites veikala vietnē.
7.6. Ja pircēja vai pārdevēja vaina ir nodarīta otrai līguma pusei, vainīgajam ir jāatlīdzina otrai pusei radušies zaudējumi.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Pārdevējs visus paziņojumus pircējam nosūta uz e-pasta adresi, kas norādīta reģistrācijas veidlapā.
8.2. Pircējs visus paziņojumus un / vai jautājumus nosūta pa e-pastu info@bernuspilvens.lvt
8.3. Visi strīdi, kas saistīti ar līguma izpildi, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.